Miljö

Miljöpolicy Binol AB

Miljöaspekter är en av de hörnpelare som, vid sidan av teknisk prestanda och totalekonomi, Binol aktivt bygger sin produktutveckling, marknadsföring och försäljning kring. Med miljö menar Binol både den inre- och den yttre miljön.

Binol strävar efter att produkterna skall vara sådana att de kan bidra till bättre hantering och gynnsammare arbetsmiljö för personal inom verkstads- eller annan industri samt kunna ge minimal miljöbelastning vid eventuella utsläpp till luft, mark och vatten.

Detta uppnår Binol genom att bla använda skonsamma råvaror av naturligt ursprung, där biologisk nedbrytbarhet- och förnybarhet är viktiga ledord.

Det naturliga kretsloppet
Begreppet är inskrivet i affärsidén och är en ledstjärna för hur Binol utvecklar och marknadsför produkter.

Ursprungligen var alla energikällor förnybara, eller viktigast av allt – en del av ett kretslopp. Exempel på sådana energikällor var ved för eldning, energi från vattenkraft eller vinden som drev kvarnar. Vid eldning av ved bildas koldioxid vilken tas upp av nyplanterade träd och såsom fullväxt träd åter blir till ved. Ingen ny bunden koldioxid har tillförts från någon fossil källa utan cirkulerar naturligt i kretsloppet.

Genom att använda råvaror som utvinns av naturen och genom att använda dem på ett sådant sätt att slutprodukten kan återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas av naturen igen – utan att den skadas – bidrar Binol till att skapa det uthålliga samhället.

Miljöordlista