Säkerhetsdatablad

GHS kräver att leverantörer av kemiska produkter ska tillhandahålla säkerhetsdatablad.
Dessa ska vara indelade i 16 sektioner:

  >>  Identifiering
  >>  Farliga egenskaper
  >>  Sammansättning/information om beståndsdelar
  >>  Åtgärder vid första hjälpen
  >>  Brandbekämpningsåtgärder
  >>  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
  >>  Hantering och lagring
  >>  Begränsning av exponeringen/personligt skydd
  >>  Fysikaliska och kemiska egenskaper
  >>  Stabilitet och reaktivitet
  >>  Toxikologisk information
  >>  Ekologisk information
  >>  Avfallshantering
  >>  Transportinformation
  >>  Gällande föreskrifter
  >>  Annan information

Det finns också specificerat vad som ska ingå i respektive sektion. Säkerhetsdatabladet ska ge information om materialets faror samt om säker lagring, hantering och bortskaffande av ämnet eller blandningen. Materialet ska presenteras i en konsekvent och fullständig form med arbetsplatsen som utgångspunkt. Andra kan använda hela eller delar av säkerhetsdatabladet, t.ex. arbetsgivare, hälso- och säkerhetspersonal, räddningspersonal, medicinsk personal och statliga myndigheter

Klicka här för att beställa säkerhetsdatablad. Ange vilket/vilka språk ni önskar.